Panel konfiguracji wirtualnego studia LITE e-learning

Po otwarciu ekranu produkcyjnego Produkcja LITE, panel konfiguracji wirtualnego studia znajduje się w lewym dolnym rogu. System Reckeen LITE Studio po uruchomieniu nowej sesji, zawsze wczytuje studio domyślne.

System Reckeen LITE Studio jest wyposażony w 4 kanały V/C, czyli kamery wirtualne. Podświetlany przyciski V/C 1 do V/C 4 po lewej stronie panelu konfiguracji pozwalają wybrać, którą grupę ujęć V/C, możesz obecnie skonfigurować.

Przyciski V / C na panelu są w pełni kompatybilne z głównym mikserem wideo. Jeśli zmienisz status głównego miksera (przełączysz V/C na mikserze), zarówno dla miksera  PODGLĄDU (PVW) jak i PROGRAMU (PGM), przycisk na panelu sterowania V/C się przełączy automatycznie. Przycisk zakładki V/C jest podświetlony na czerwono, gdy kamera wirtualna V/C, do której jest przypisana nadaje sygnał wizji na żywo na ekranie PROGRAMU. A kiedy przycisk jest podświetlony na zielono, oznacza to, że obraz wirtualnej kamery V/C jest wyświetlany na ekranie PODGLĄDU.

Każde ujęcie studyjne V/C umożliwia zdefiniowanie ruchów kamery wirtualnej w 4 różnych fazach. Panel sterowania pozwala zdefiniować cztery fazy dla jednego ujęcia V/C kamery wirtualnej (Podgląd fazy 1, 2, 3 i 4). Bieżąca faza jest zaznaczona podświetlonym paskiem nad podglądem. Fazy ​​można przełączać w dowolnym momencie, zarówno gdy studio jest nadawane, jak i gdy jest przygotowywane do emisji. Kliknięcie na podgląd jednej z nieaktywnych faz przełącza widok na tę fazę.

Po załadowaniu do panelu sterowania scenografii studia, która ma kilka ujęć z wirtualnej kamery, ujęcia będą załadowane do zasobników V/C 1, V/C 2, V/C 3 i V/C 4. Będzie to odpowiadać obrazom z 4 wirtualnych kamer w studiu. Przełączanie między zasobnikami umożliwia szybką zmianę widoku kamery wirtualnej.

W systemie Reckeen LITE możesz również załadować jedno studio dla kontenery V/C 1, który będzie prowadzić emisję, a zupełnie inne – do zasobnika kamery V/C 2, którą będziemy przygotowani do emisji na ekranie PODGLĄDU.

Ekrany PROGRAM i PODGLĄD dla dwóch różnych studiów załadowanych do dwóch zasobników V/C.

Wybór źródeł sygnałów A, B, C ,D

W przeciwieństwie do Reckeen 3D w Reckeen Lite ustawienie źródeł A, B, C i D jest inne dla każdej kamery V/C. Podstawową częścią konfiguracji studia jest wybór źródła. Zwykle projekt studia pozwala umieść 4 sygnały wejściowe A, B, C i D, które są ustawione na mikserze w dodatkowo otwartym panelu.

W projekcie studia pierwsze dwa, a mianowicie A i B, prawie zawsze są obrazami prezenterów (Talenty) ze źródeł CAM 1 do CAM 4. Klucz chromatyczny jest stosowany właśnie dla tych źródeł. Zastosowany klucz usuwa jednolite tło (np. Zielony), na którym filmowany jest prezenter.

Trzecie i czwarte źródło sygnału – C i D może być filmem lub nieruchomym obrazem. Zazwyczaj są wyświetlane na wirtualne ekrany będących częścią scenografii studia. Wszystko zależy od projektu. Na rysunku obok możesz zobaczyć dwa obrazy prezenterów (źródło A i B) oraz ekrany studyjne, na których znajduje się film (źródło C i D).

Najczęściej domyślne źródła A, B, C i D zostały zdefiniowane przez projektanta studia, ale przchodząc do VSM Lite Editor , można utworzyć  własne ustawienia, np. usuwając Talent lub dodając ekran. W każdym studiu sygnały mogą być używane w inny sposób. Ze względu na tę elastyczność sygnały zostały opisane w konfiguracji panelu studia w sposób uniwersalny – symbole A, B, C i D.

Istnieją cztery osobne rzędy przycisków z identycznymi opisami dla źródeł A, B, C i D. Umożliwia to osobną regulację parametrów dla źródeł A, B, C i D. Sygnałem wejściowym dla kompozycji studia  może być: przezroczystość (Wyłącz), obraz z kamery (CAM 1, 2,3,4), plik wideo (Media 1, 2), obraz/mapa bitowa (Still 1, 2) i tak samo nazwane są przyciski znajdujące się w czterech rzędach poniżej podglądów studyjnych. Przycisk z wybranym źródłem jest podświetlony. Zmiana źródła wejściowego odbywa się natychmiast, więc możesz je zmienić w trakcie transmisja na żywo.

Po wybraniu odpowiednich źródeł sygnału postać prezentera zostanie wyświetlona na tle scenografii studia  oraz wybrany plik wideo lub zdjęcie będą wyświetlane na wirtualnych ekranach. Jeśli filtr klucza chromatycznego nie został włączony dla źródła z postacią prezentera, musisz go włączyć i ustawić jego parametry.

Po zastosowaniu prawidłowych parametrów kluczowania tło, na którym prezenter jest filmowany (np. zielony) zostanie usunięty, a postać prezentera będzie widoczna na tle scenografii studia.

Aby postać prezentera lepiej pasowała do zastosowanej scenografii, możesz dostosować jej rozmiar i pozycję w studio. Do zmiany tych parametrów służy oddzielne okno. Okno można otworzyć za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisków używanych do wyboru źródeł sygnału studia.

Istnieją cztery osobne rzędy przycisków z identycznymi opisami dla źródeł A, B, C i D. Umożliwia to osobną regulację parametrów dla źródeł A, B, C i D. Sygnałem wejściowym dla kompozycji studia  może być: przezroczystość (Wyłącz), obraz z kamery (CAM 1, 2,3,4), plik wideo (Media 1, 2), obraz/mapa bitowa (Still 1, 2) i tak samo nazwane są przyciski znajdujące się w czterech rzędach poniżej podglądów studyjnych. Przycisk z wybranym źródłem jest podświetlony. Zmiana źródła wejściowego odbywa się natychmiast, więc możesz je zmienić w trakcie transmisja na żywo.

Po wybraniu odpowiednich źródeł sygnału postać prezentera zostanie wyświetlona na tle scenografii studia  oraz wybrany plik wideo lub zdjęcie będą wyświetlane na wirtualnych ekranach. Jeśli filtr klucza chromatycznego nie został włączony dla źródła z postacią prezentera, musisz go włączyć i ustawić jego parametry.

Po zastosowaniu prawidłowych parametrów kluczowania tło, na którym prezenter jest filmowany (np. zielony) zostanie usunięty, a postać prezentera będzie widoczna na tle scenografii studia.

Aby postać prezentera lepiej pasowała do zastosowanej scenografii, możesz dostosować jej rozmiar i pozycję w studio. Do zmiany tych parametrów służy oddzielne okno. Okno można otworzyć za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisków używanych do wyboru źródeł sygnału studia.

Wybór źródeł sygnałów A, B, C ,D - współczynnik proporcji

Za pomocą tej funkcji można ustawić współczynnik kształtu dla źródeł A, B, C lub D, dla plików filmowych lub obrazów. Opcja Zachowaj pozwala zachować proporcje źródła, natomiast opcja Rozciągnij rozciąga obraz obejmujący cały pożądany obszar.

Przykład:
Jeśli plik wideo o współczynniku kształtu 4: 3 zostanie umieszczony w studiu na wyświetlaczu, który ma proporcje 16: 9, proporcje pliku obrazu zostaną zachowane, a „brak” miejsca na ekranie będzie przezroczysty. Jeśli wybierzesz opcję Rozciągnij, obraz o proporcjach 4: 3 zostanie rozciągnięty do proporcji 16: 9 i na wyświetlaczu nie będzie niepokrytego miejsca. Musisz pamiętać, że rozciągnięty obraz nie ma oryginalnego współczynnika kształtu i obraz jest zniekształcony.

Wczytanie pliku studia

Aby załadować wybrany projekt studia, wybierz jeden z  zasobników V/C, do którego ma być wczytane nowe studio. Naciśnij jeden z przycisków V/C na przełączniku PVW. Możesz także wybrać zasobnik, naciskając przycisk V/C na pasku bocznym. Wybrany przycisk zaświeci się na zielono.

Następnie naciśnij przycisk Importuj w panelu konfiguracji studia. Określ odpowiedni plik z  rozszerzeniem * .rec2D w oknie wyboru pliku. Po kliknięciu pliku podgląd zestawu projektu studia jest wyświetlany w oknie po prawej stronie.

Plik zostanie załadowany do wybranego zasobnika V/C. Aby załadować kolejne projekty lub zdjęcia studia, czynność należy powtórzyć dla kolejnych ujęć studyjnych, wybierając inny numer zasobnika V/C.

UWAGA: W przypadku scenografii każdego studia należy wybrać źródła A, B, C, D, które zostaną wykorzystane w wyświetlanym studiu.

Tak załadowane studia są od razu gotowe do użycia, więc jeśli chcesz, aby studio pojawiło się na antenie, to wystarczy nacisnąć przycisk TAKE.

Funkcja Autoodtwarzania

Funkcja Autoodtwarzanie pozwala animować efekty przejścia dla kamer PTZ (Pan, Tilt, Zoom). Jeśli włączona jest funkcja Autoodtwarzanie, ruch kamery jest płynnie animowany . Czas tego przejścia można regulować za pomocą strzałek góra/dół umieszczonych po prawej stronie podglądu fazy (sekundy, ramki).

Jeśli przycisk Autoodtwarzanie jest wyłączony, kamera zmienia pozycję „ostro” (bez animacji). Dla łatwości użycia zdefiniowano trzy domyślne czasy przejścia między fazami – szybki (1 sekunda), średni (3 sekundy) i wolny (5 s).

Funkcja Umieszczanie

Przycisk umieszczania pozwala ręcznie zmienić pozycję kamery w aktualnie aktywnej fazie. Elementy sterujące wyświetlone w otwartym oknie umożliwiają zmianę położenia i powiększenia kamery.

Za pomocą dodatkowego przycisku Domyślne możesz przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawienia kamery są zapisywane po zamknięciu okna. Program zachowuje ustawienia wprowadzone dla wybranego zasobnika V/C do momentu załadowania nowego ujęcia lub nowego projektu studia.

Dla każdego nowo importowanego studia ustawienia faz są domyślnie zdefiniowane – powiększenie pierwszej fazy jest ustawione na zero (0%) maksymalnego powiększenia, druga faza 33%, trzecia 66% i czwarta 100%.

Pamiętaj, że obszar możliwego ruchu prezentera w studiu to obszar Talent – ograniczony przez białą linię, jak pokazano na obrazku obok.

Zapis sesji

Aby zachować wszystkie ustawienia studia (wybrane źródła, pozycje i ustawienia kamery wirtualnej V/C oraz inne) i być w stanie wykorzystać je do następnej produkcji, istnieje możliwość zapisania ich w pliku sesji. Aby otworzyć takie zapisane ustawienia, musisz załadować odpowiedni plik sesji po uruchomieniu modułu Produkcja LITE.